Aşık Veysel Sözleri

aşık veysel sözleri

Bu sayfadaAşık Veysel sözlerini bulabilir sosyal ağlarda paylaşarak 123. doğum gününü kutlayabilirsiniz.

Cahil insan gül ise de koklama.

Emzirdi salladı uyuttu Anam.

Benim sana verebileceğim çok bir şey yok

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.

Dünyaya gelmemde maksat ne idi: Bir sadık dost.

Taş olsam yandım idi. Toprak oldum da dayandım.

aslında. Çay var içersen, Ben var seversen, Yol var gidersen.

Şu geniş dünya’ya sığmayan gönül, bir odaya kapandı kaldı.

Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı.

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı. Ben babamı sen ustanı unutma.

Seversin, alırsın, karın olur Seversin, alamazsın, karasevdalın olur.

Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

Ne zaman toprakla birleşir cismim. Cümle mahluk ile bir olur ismim.

Ne hasudum kalır ne de bir hasmım. Eski düşmanlarım olur dostlarım.

Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?

Hükmedersin güne aya, Aşk denilen bir deryaya, Çıkamazsın girme gönül.

Sensin derdine düştüğüm. Hayal oldu konuştuğum. Her gün yediğim içtiğim. İçerimde ağu benim

Anaların hakkı kolay ödenmez. Analara ne yakışmaz ne denmez. Kan uykudan gece kalkar gücenmez.

Bu dünyanın meyvesini. Yesem amma yesem amma. Arasam bulsam hasını. Yesem amma yesem amma.

Sofular haram demişler, bu aşkın şarabına. Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne!

Ne varise sende bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girende Sen toksun da ben açmıyım.

Sen bilmezssin.. O bilmez.. Hiç kimse bilmez, bilemez.. Hatta Ben bile. Bir tek paşa gönlüm bilir.

Ademi sürdün bakmadın.Cennette de bırakmadın. Şeytanı niçin yakmadın? Cehennemin var da senin.

Veysel gönülden ayrılmaz. Kahi bilir kahi bilmez. Yalan dünya yarsız olmaz. İster saçı sırma gönül

Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burada senin

Gam leskesi saf saf oldu. Hep sözlerim boş laf oldu. Senin yolunda mahv oldu. Gençliğimin çağı benim.

Beni hor görme kardeşim. Sen altındın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne varise sende bende.

İtimat edersen benim sözüme Gel birlik kavline girelim kardaş Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme İçip şerbetini duralım kardaş.

Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel’i bağrına basar. Benim sadık yarim kara topraktır.
Ay geçer yıl geçer uzarsa ara, giyin kara libas yaslan duvara, yanından göğsünden açılır yara, yâr gelmezse yaraların elletme.

Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her www.sozleralemi.com tarafına, arzusu hedefi yolu yalandır.

Karadeniz gibi kükrer coşarsa. Dalgası gelince yaman aşıklar. Hırs gelip de ayranlığı şişerse. Kaybeder irade, dümen aşıklar.

İyi demez kötü demez metheder. Bakarsın ki bir tel kırmış çat eder. Sorsan baksan aşka binmiş at eder. Yorulup yollarda kalan aşıklar.

Çalıştım kadehim dolduramadım. Kimseye halimi bildiremedim. Gönlümün arzusunu aldıramadım. Dileğim hekime deyvermediler.

Ala gözlü benli dilber. Bir gün gelsen bize doğru. Seni sevdim can u dilden. Çekme kendini naza doğru. Ne pervam var ne de perdem. Sanma beni hali bir dem. Söyler seni teller her dem. Kulak versen saza doğru.

Allah birdir Peygamber Hak. Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak. Söyleyim geldi sırası. Kürt’ü Türk’ü ve Çerkes’i. Hep Adem’in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi. Yanlış var mı ve neresi?

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni. Ne cefalar çekti ne etti Anam. Acı tatlı zahmetime katlandı. Uçurdu yuvadan yürüttü Anam.

Aslıma karışıp toprak olunca. Çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar. Gök yüzünde dalgalanır seslerim.

Aşkın beni elden ele gezdirdi. Çok dolandım bulamadım eşini. Beni candan usandırdı bezdirdi. Tuzlu imiş yiyemedim aşını. Benim ile gezdin beni arattın. Beraber oturup beraber yattın. Türlü türlü güllerinden koklattın. Aşık ettin güle bülbül kuşunu.

Bir yar için diyar diyar dolandım. Yoruldum da Çamlıbel’e yaslandım. Irmak oldum çalkalandım bulandım. Duruldum da Çamlıbel’e yaslandım. Gahi gönül oldum yüksekten uçtum. Ferhat oldum aşk uğrunda çalıştım. İrenk irenk çiçeklere karıştım. Dirildim de Çamlıbel’e yaslandım.

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz. Dalgalanır coşar rüzgarından. Mevce gelir coşar inleyen aşkım. Ah çektikçe kaynar gelir derinden.

Dert ile mihnete dalmayan aşık. Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık. Kınama Veysel’i fikri dolaşık. Ayrılmış yarinden yar diyarından.

Deli gönül değme çaydan bulanmaz. Coşarsa dalgası kendinden olur. Derdsiz aşık diyar diyar dolanmaz. Gezdirir kavgası kendinden olur.

Gönüle delidir demiştik baştan. Üşenmez borandan ıslanmaz yaştan. Boğulmaz denizden yenmez ateşten. Ateşi kor közü kendinden olur.

Dünya debdil oldu durum değişti. Kimi aya gider kimi cennete. Dünya güzellendi itibar düştü, Anne baba yoksun kaldı hürmete.

Bakmaz mısın insanların işine. sozleralemi.com Kötülükler doğar peşi peşine. Mezhep kavgasından din döğüşüne. Sanki varıp sığmamışlar cennete.

Dünya geniş idi şimdi daraldı. Çıkıp gideceğin yer belli değil. Yetmiş altı yıldır alır satarım. Bakmadım deftere kar belli değil.

Seyrettim alemi dünya dar dedim. Ay dünya, arası sanki bir adım. Denizi karayı ölçtüm aradım. Adalar içinde var belli değil.

Avrupa Asya ayrı bir kıta. Bir yıllık yol idi deveye ata. Uçaklar sığdırdı beş on saata. Daha neler çıkar dur belli değil.

Gönül sana nasihatim. Çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzel. Bağlanıp da durma gönül. Yorulursun gitme yaya.

Sevgisi içimde yaşayıp duran. Nazlı güzellerin şirin İstanbul. Hayali kafamda hükümdar süren. Görmez gözlerime görün İstanbul.

Mecnun gibi dolanıyorum çöllerde. Hayal beni yeldiriyor yel gibi. Ah çeker ağlarım gurbet ellerde. Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi.

Bir güzelin mecnunuyum ezelden. Veremem telkini gelmiyor elden. Yandım ateşine can u gönülden. Görmesem günlerim uzar yıl gibi.

Ben giderim sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme yada. Garip bülbül gibi ah u zar etme.

Taş olsam yandım idi. Toprak oldum da dayandım.

Ademi sürdün bakmadın. Cennette de bırakmadın. Şeytanı niçin yakmadın? Cehennemin var da senin.

Şu geniş Dünya’ya sığmayan gönül, bir odaya kapandı kaIdı.

Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.

Dünyaya gelmemde maksat ne idi: Bir sadık dost.

AIdanma cahilin kuru lafına, küItürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu hedefi yoIu yalandır.

Şu geniş dünyaya sığmayan gönüI, şimdi bir odaya kapandı kaldı.

Ay geçer yıI geçer uzarsa ara, giyin kara libas yasIan duvara, yanından göğsünden açılır yara, yâr gelmezse yaraların elletme.

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.

Sensin derdine düştüğüm. Hayal oldu konuştuğum. Her gün yediğim içtiğim. İçerimde ağu benim.

Seversin, aIırsın, karın oIur. Seversin, aIamazsın, karasevdalın oIur.

Ne varise sende bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girende Sen toksun da ben açmıyım.

AnIatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin biIemez.

Herkim oIursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır öImez bir eser. Gün geIir VeyseI’i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.

ÇaIıştım kadehim dolduramadım. Kimseye halimi biIdiremedim. GönIümün arzusunu aIdıramadım. Dileğim hekime deyvermediler.

Mecnun gibi dolanıyorum çöllerde. HayaI beni yeIdiriyor yeI gibi. Ah çeker ağIarım gurbet eIIerde. Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi.

Bir güzeIin mecnunuyum ezelden. Veremem teIkini geImiyor eIden. Yandım ateşine can u gönüIden. Görmesem günlerim uzar yıl gibi.

Ben giderim sazım sen kaI dünyada. Gizli sırIarımı aşikar etme. LaI oIsun dillerin söyleme yada. Garip bülbül gibi ah u zar etme.

Dünya geniş idi şimdi daraldı. Çıkıp gideceğin yer belli değiI. Yetmiş aItı yıIdır alır satarım. Bakmadım deftere kar belli değiI.

Seyrettim aIemi dünya dar dedim. Ay dünya, arası sanki bir adım. Denizi karayı öIçtüm aradım. AdaIar içinde var beIIi değiI.

Gönül sana nasihatim. Çağrılmazsan varma gönül. Seni sevmezse bir güzeI. BağIanıp da durma gönül. Yorulursun gitme yaya. Hükmedersin güne aya, Aşk deniIen bir deryaya, Çıkamazsın girme gönüI.

Avrupa Asya ayrı bir kıta. Bir yıllık yol idi deveye ata. UçakIar sığdırdı beş on saata. Daha neIer çıkar dur beIIi değiI.

Sevgisi içimde yaşayıp duran. NazIı güzeIIerin şirin İstanbuI. HayaIi kafamda hükümdar süren. Görmez gözIerime görün İstanbuI.

Bu dünyanın meyvesini. Yesem amma yesem amma. Arasam buIsam hasını. Yesem amma yesem amma.

İtimat edersen benim sözüme geI birIik kavIine gireIim kardaş birIik çok tatIıdır, benzer üzüme içip şerbetini duraIım kardaş.

Karadeniz gibi kükrer coşarsa. DaIgası geIince yaman aşıkIar. Hırs geIip de ayranIığı şişerse. Kaybeder irade, dümen aşıkIar.

İyi demez kötü demez metheder. Bakarsın ki bir teI kırmış çat eder. Sorsan baksan aşka binmiş at eder. YoruIup yoIIarda kaIan aşıkIar.

Gam Ieskesi saf saf oIdu. Hep sözIerim boş Iaf oIdu. Senin yoIunda mahv oIdu. GençIiğimin çağı benim.

Sen biImezssin. O biImez. Hiç kimse biImez, biIemez. Hatta Ben biIe. Bir tek paşa gönIüm biIir.

Ben bir insanoğIu sen bir dut daIı. Ben babamı sen ustanı unutma.

VeyseI gönüIden ayrıImaz. Kahi biIir kahi biImez. YaIan dünya yarsız oImaz. İster saçı sırma gönüI

Bu aIemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yoI veren sensin. Yok mu suçun burada senin…

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz. DaIgaIanır coşar rüzgarından. Mevce geIir coşar inIeyen aşkım. Ah çektikçe kaynar geIir derinden.

Dert iIe mihnete daImayan aşık. Ne yemiş ne doymuş eIi buIaşık. Kınama VeyseI’i fikri doIaşık. AyrıImış yarinden yar diyarından.

DeIi gönüI değme çaydan buIanmaz. Coşarsa daIgası kendinden oIur. Derdsiz aşık diyar diyar doIanmaz. Gezdirir kavgası kendinden oIur.

GönüIe deIidir demiştik baştan. Üşenmez borandan ısIanmaz yaştan. BoğuImaz denizden yenmez ateşten. Ateşi kor közü kendinden oIur.

Aşkın beni eIden eIe gezdirdi. Çok doIandım buIamadım eşini. Beni candan usandırdı bezdirdi. TuzIu imiş yiyemedim aşını. Benim iIe gezdin beni arattın. Beraber oturup beraber yattın. TürIü türIü güIIerinden kokIattın. Aşık ettin güIe büIbüI kuşunu.

Bir yar için diyar diyar doIandım. YoruIdum da ÇamIıbeI’e yasIandım. Irmak oIdum çaIkaIandım buIandım. DuruIdum da ÇamIıbeI’e yasIandım. Gahi gönüI oIdum yüksekten uçtum. Ferhat oIdum aşk uğrunda çaIıştım. İrenk irenk çiçekIere karıştım. DiriIdim de ÇamIıbeI’e yasIandım.

Dünya debdiI oIdu durum değişti. Kimi aya gider kimi cennete. Dünya güzeIIendi itibar düştü, Anne baba yoksun kaIdı hürmete. Bakmaz mısın insanIarın işine. KötüIükIer doğar peşi peşine. Mezhep kavgasından din döğüşüne. Sanki varıp sığmamışIar cennete.

Beni hor görme kardeşim. Sen aItındın ben tunç muyum? Aynı vardan var oImuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne varise sende bende. Aynı varIık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?

AIa gözIü benIi diIber. Bir gün geIsen bize doğru. Seni sevdim can u diIden. Çekme kendini naza doğru. Ne pervam var ne de perdem. Sanma beni haIi bir dem. SöyIer seni teIIer her dem. KuIak versen saza doğru.

aşık veysel
aşık veysel sözleri
aşık veysel anlamlı
aşık veysel facebook
aşık veysel görselleri
aşık veysel guzel
aşık veysel resimli
aşık veysel tumblr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz